แฟ้มภาพ

กำหนดการ

งานแถลงข่าวโครงการถนนคนเดินปาย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 3

ภายใต้แนวคิด เที่ยวปายอย่างรู้ค่า ดื่มสุรา เหล้า เบียร์ ให้เป็นที่เป็นทาง คือคนดีของเมืองปาย
ในวันจันทร์ ที่
22 ตุลาคม 2555  เวลา 10.00
น.
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปาย

เวลา 08.00-10.00 น.         ลงทะเบียนนักข่าว สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน

เวลา 10.30  เป็นต้นไป     การแถลงข่าว

 

แฟ้มภาพ

                                                ประเด็นที่ ๑  เรื่อง             อำเภอปายกับรณรงค์ขอบคุณที่ดื่มเป็นที่เป็นทาง ตาม พรบ.ควบคุม
                                                                                                เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ
.. 2551

                                                                                                โดยนายอำเภอปาย

                                                ประเด็นที่ 2  เรื่อง              สสส. กับรณรงค์ขอบคุณที่ดื่มเป็นที่เป็นทาง ตาม พรบ.ควบคุม
                                                                                                เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ
.. 2551

                                                                                                โดยผู้แทนจาก สสส.

ประเด็นที่ 3  เรื่อง              เทศบาลตำบลปายกับรณรงค์ขอบคุณที่ดื่มเป็นที่เป็นทาง ตาม พรบ. 
                                                                ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ
.. 2551

                                                                โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลปาย
                ประเด็นที่
4 เรื่อง               อัยการปายกับรณรงค์ขอบคุณที่ดื่มเป็นที่เป็นทาง ตาม พรบ. 
                                                                ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ
.. 2551

                                                                โดยท่านอัยการปาย
                ประเด็นที่
5  เรื่อง              ตำรวจปายกับรณรงค์ขอบคุณที่ดื่มเป็นที่เป็นทาง ตาม พรบ. 
                                                                ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ
.. 2551

                                                               โดยท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปาย
                ประเด็นที่
6  เรื่อง              เครือสุขภาพปากับรณรงค์ขอบคุณที่ดื่มเป็นที่เป็นทาง ตาม พรบ. 
                                                                ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ
.. 2551

                                                               โดย โรงพยาบาลปาย

ประเด็นที่ 7  เรื่อง              ชุมชนกับรณรงค์ขอบคุณที่ดื่มเป็นที่เป็นทาง ตาม พรบ. 
                                                                ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ
.. 2551

                                                               โดยตัวแทนชุมชนเมืองพร้าวและป่าขาม

ประเด็นที่ 8  เรื่อง              เที่ยวปายอย่างรู้ค่า ดื่มสุรา เหล้า เบียร์ ให้เป็นที่เป็นทาง
                                                                คือคนดีของเมืองปาย
                                         
   
                                                                โดยประธานชมรมท่องเที่ยวอำเภอปาย

ประเด็นที่ 9  เรื่อง              เที่ยวปายอย่างรู้ค่า ดื่มสุรา เหล้า เบียร์ ให้เป็นที่เป็นทาง
                                                                คือคนดีของเมืองปาย
                                         
   
                                                                โดยผอ
. ททท.แม่ฮ่องสอน

ประเด็นที่ 10  เรื่อง            กิจกรรมถนนคนเดินปาย ได้แก่ กิจกรรมปายปลอดโฟม ปายคัดแยกขยะ    ปายลดการใช้พลังงาน ปายสีเขียว               ปายยิ้มสวย และปายมาตรฐานไม่เอาเปรียบ และอื่นๆ            
 โดยกังวาล ครองยุติ

 

 

 

แฟ้มภาพ