เวทีประชุมขับเคลื่อนงาน “10 ชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่”

ร่วมกิจกรรมโครงการ จับตาเฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ

ด้วยแนวทาง 84 ร้านค้า 84 เหตุผล 2,600 คนปฏิญาณตนงดขายงดสูบบุหรี่

เมื่อวานนี้ (13 พฤษภาคม) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดเวที “ประชุม 10 ชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าปลอดบุหรี่” ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ “เครือข่ายประชาคมพิษณุโลกร่วมจับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ ตามแนวทาง 84 ร้านค้า 84 เหตุผล 2,600 คน ปฏิญาณตนงดขายงดสูบบุหรี่” ปักธงเป้าหมาย วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม นี้

ผู้เข้าร่วมเวทีประชุม ประกอบไปด้วย

?      เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

?      ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการยาสูบ ม.นเรศวร

?      เครือข่ายวิทยุอาสาพิษณุโลก 21 สถานี

?      แกนนำ 10 ชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ จาก 9 อำเภอ

?      ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า-บุหรี่ 9 อำเภอ

?      นักวิชาการสาธารณสุข จาก สสอ. 9 อำเภอ

10 ชุมชนต้นแบบประกอบด้วย

1.     ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง

2.     ตำบลปรักแรด อำเภอบางระกำ

3.     ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์

4.     ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง

5.     ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง

6.     ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง

7.     ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ

8.     ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม

9.     ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย

10.    ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม

การนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

v เริ่มต้นด้วย คุณสมชาย พรหมมณี ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการ พิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า ซึ่งได้มีการประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 มี 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกันคือ

1.     การสื่อสารประชาสัมพันธ์              คุณลัญจกร โกศัย 

2.     การผสานพลังภาคีและเครือข่าย    คุณสมชาย เพ็ชรอำไพ

3.     เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย      คุณณฤทธิ์ กันทวรรณ์

4.     การเข้าถึงระบบบริการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่และเหล้า

5.     ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลและจัดการความรู้

           โดยเป้าหมายเพื่อต้องการทำให้คนในพิษณุโลกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และนำไปสู่สุขภาวะที่ดีทั่วกัน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันลูกหลานของชาวพิษณุโลกไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเหล้า-บุหรี่ ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุด อาจจะไม่สามารถนำไปสู่การเลิกได้ทั้งหมด แต่เราสามารถทำให้สถิติการเสพและการบริโภคลดลงน้อยที่สุด

v ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้บรรยายสถานการณ์การบริโภคยาสูบ และกลยุทธทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบโดยกลยุทธนั้นคือ การหาลูกค้ารายใหม่จากกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยปัจจุบันมีบุหรี่ชูรส บุหรี่ของผู้หญิง รวมทั้งบุหรี่ถูกจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ผลพวงมาจากการเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียน (AFTA)

v คุณณฤทธิ์ กันทวรรณ์ นำเสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย โดยเปรียบระหว่าง 2 พรบ. คือ  พรบ.ยาสูบ 2529 .22 กับ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2535 ทั้งนี้ได้ให้แนวคิดว่า บุหรี่เป็นประตูไปสู่ยาบ้า 

v ชี้แจงโครงการ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายประชาคมพิษณุโลกฯ” (ตามเอกสารแนบ) โดยชาติรัฐ เครือหงษ์

v คุณลัญจกร โกศัย นำเสนอด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และหารือเรื่องการจัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก”

 

ประเด็นแลกเปลี่ยน

o   ความ ก้าวหน้าการผลิตสปอทวิทยุ “หนึ่งเหตุผลของคนเลิกบุหรี่?” เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวันนี้เครือข่ายวิทยุอาสา มารับสื่อสปอท เพื่อนำไปเปิดตามสถานีทั้ง 21 สถานี

o   เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จับตาเฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ

o   ประชาสัมพันธ์ในสถานีวิทยุหลักและวิทยุชุมชนทั่วพิษณุโลก  โดยใช้วาระ หนึ่งเหตุผลของคนเลิกบุหรี่?” 

o   ประสานงาน 84 คนต้นแบบ (อาจจะมากกว่า) (ที่สัมภาษณ์ออกวิทยุ 20 สถานี 20 คนต้นแบบ) 

o   ประสานงานเครือข่ายสถานีวิทยุอาสาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพิษณุโลก ในการรับสมัคร 84 ร้านค้างดขายบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่ (อาจจะมากกว่านี้)

o   9 ร้านค้าเลิกจำหน่ายบุหรี่ รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (อาจจะมากกว่านี้)

o   ประชาสัมพันธ์การปฏิญาณตน 2,600 คนต้นแบบงดสูบบุหรี่ ถวายเพื่อพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองพุทธชยันตี “2,600 ปี แห่งการตรัสรู้

กำหนดการในการลงพื้นที่ปฏิญาณตน 2,600 คน โดยจะมี การจัดทำวีดีทัศน์ บันทึกภาพกิจกรรม เพื่อนำมาเปิดในวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ที่ห้างเซนทรัลพิษณุโลก เวลา 16.00-20.00 น.

? โดยแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิญาณตน ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ไปตามชุมชนต้นแบบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

? อ.พรหมพิราม วันที่ 30 พฤษภาคม จำนวน 400 คน

? อ.บางกระทุ่ม วันที่ 28 พฤษภาคม 400 คน (วัดตายม)

? อ.เนินมะปราง วันที่ 28 พฤษภาคม 500 คน (ตลาดนัดหน้าอำเภอเนินมะปราง)

? อ.ชาติตระการ จัดวันที่ 18 พฤษภาคม กองร้อย ต... 100 คน

? อ.บางระกำ จัดวันที่ 30 พฤษภาคม 260 คน (ทีมโสตโรงพยาบาลบางระกำ)

? อ.วังทอง จัดวันที่ 17 พฤษภาคม ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก (ชัยนาม) 100 คน และ วันที่ 27 พฤษภาคม ณ วัดแม่ระกา ประชาชน+เยาวชน 500 คน

? ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กรณีการเลือกพื้นที่ในการปฏิญาณตน อาจะใช้เทศกาลวันพระ เป็นวันปฏิญาณตน หรือ ใช้พื้นที่ที่โรงเรียนประจำอำเภอ พร้อมเชิญข้าราชการประจำอำเภอ มาพร้อมกัน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเป้าหมายของกิจกรรมที่ชัดเจน (เห็นประโยชน์ร่วมกัน)

 

ปล.ส่วนกำหนดการในการลงพื้นที่ อำเภออื่นๆนอกจากนี้ จะมีการประสานงานอีกครั้ง

 

 

โปรยสารหว่านข่าวโดย

ชาติรัฐ เครือหงษ์

สคล.พิษณุโลก