รณรงค์ห้ามดื่ม  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา

และเดินวิ่งลดละเลิกเหล้าเป็นพุทธบูชา

เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี ๒๕๕๒

 

 

          วันวิสาขบูชา  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ยังคงไว้ซึ่งความมหัศจรรย์ของมหาบุรุษแห่งพระพุทธศาสดา  และเป็นสำคัญสำคัญของโลก  ที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ  ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก  ที่จะส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันด้วยสันติธรรม  นอกจากนี้  เครือข่ายนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  ยังได้สถาปนาให้  วันวิสาขบูชา  เป็นวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย อีกด้วย  จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่าง  สมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (จังหวัดขอนแก่น) ร่วมกับ  มหามกุฎราชวิทยาลัย  , วัดป่าแสงอรุณ  , เทศบาลตำบลพระลับ , เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้จัดงานเดินวิ่งสมาธิ  วิสาขบูชา ลดละเลิกสุรา และรณรงค์ห้ามดื่ม ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม  ศกนี้

 

 

 

          นายนิรุจน์  อุทธา  ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน และประธานสมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ลดละเลิกอบายมุขและเครื่องดื่มมึนเมาเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขะบูชา  สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกาย สำหรับประชาชนที่ตั้งใจลดละเลิกเหล้า บุหรี่ และอบายมุขต่างๆ  เนื่องในวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  รณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนที่วัด  รณรงค์ให้ประชาชน               เห็นความสำคัญของการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า  และรณรงค์ห้ามดื่ม ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย  เช่น กิจกรรมเชิญชวนประชาชน  ลดละเลิก เหล้า เบียร์  ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  โดยลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกชมรมคนบวชใจจังหวัดขอนแก่น  กิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกาย ระยะทาง ๕ กม. และการแข่งขันวินิมาราธอนเลิกเหล้า  ระยะทาง ๑๐.๕ กม.  วิ่งเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสิมอีสานเป็นพุทธบูชา ๓ รอบเนื่องในวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  กิจกรรมฝากเงิน ๓ บาทหมู่บ้านเลิกเหล้าเลิกจน  ตำบลพระลับ  , การแสดงหมอลำพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า  การจัดนิทรรศการ  การลงชื่อลดละเลิกเหล้าและสนับสนุนให้รัฐบาลประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา  นายนิรุจน์ กล่าว

          พระธรรมดิลก  เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)  เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ  กล่าวว่า  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ได้แก่  วันวิสาขบูชา ,  วันมาฆะบูชา  , วันอาสาฬหบูชา  และวันออกพรรษา   ถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนไทย  รัฐบาลควรส่งเสริมให้เป็นวันที่มีความสำคัญ  ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม  งดการดื่มสิ่งมึนเมา  ปฏิบัติตามศีลห้าอย่างเคร่งครัด  และควรออกเป็นกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย  เพื่อจะไม่ให้พุทธศาสนิกชน รวมถึงเด็กเยาวชน หันไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามการโฆษณาไปมากกว่านี้  นอกจากนี้  วัดป่าแสงอรุณ  ยังได้ส่งเสริมการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง  โดยจะดำเนินการจัดงานให้บุญประเพณีของอีสานเป็นบุญประเพณีปลอดเหล้า  และจะพัฒนาให้พิธีกรรมต่างๆที่มีเหล้าเป็นเครื่องเซ่นไหว้  เปลี่ยนไปเป็นน้ำมะพร้าวที่สะอาดบริสุทธิ์แทน  เพื่อจะได้ไม่มีข้ออ้างสำหรับการนำเหล้าเข้าวัดอีกต่อไป

 

 

          ขณะที่  นายสมบัติ  ฤทธิชัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙ บ้านเลิงเปือย  ต.พระลับ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  กล่าวถึงกิจกรรมเลิกเหล้าออมเงินวันละ ๓ บาท หรือนวัตกรรมออมเงินวันละ ๓ บาทเลิกเหล้าเลิกจน ที่ผ่านมานั้น  พบว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก  ประชาชนเลิกดื่มเหล้าแล้วหันมาฝากเงินเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี สำหรับปีนี้  นับเป็นปีที่สี่แล้วตั้งแต่ได้ริเริ่มโครงการเมื่อปี  ๒๕๔๙  ประชาชนที่เลิกดื่มมีจำนวนเงินฝากรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท  นอกจากนี้ยังนำเงินบางส่วนไปลงทุนทำเป็นตลาดสดชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น  ปัญหาที่เกิดจากสุราก็ลดน้อยลงไปอย่างชัดเจน  ประชาชนก็มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดปี  ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ริเริ่มรณรงค์งานบุญประเพณีตลอดปีให้ปลอดเหล้า  ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมดื่มน้ำผลไม้ผลิตเองในงานเลี้ยงแทนเหล้า   ใช้น้ำมะพร้าวในพิธีกรรมต่างๆแทนเหล้าขาว  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

          นายสุนทร  แพงพุทธ  ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าตนและเพื่อนๆ  ได้รวมตัวกันในนามเครือข่ายสื่อศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า  ออกมารณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนอีสานเห็นว่า  บุญประเพณีและวัฒนธรรมของคนอีสานแต่เดิมทีไม่ต้องอาศัยเหล้าเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนทุกวันนี้  คนอีสานชอบสนุกแต่ไม่ใช่ขี้เหล้า  การละเล่นพื้นบ้านของอีสานก็ไม่จำเป็นต้องมีเหล้ามาสนับสนุน  การจัดงานมหรสพต่างๆจะได้บุญกุศลมากขึ้น   และเครือข่ายฯ ขอสนับสนุนมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาด้วย   โดยจะขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายสื่อศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้าจาก ๑๙ จังหวัดภาคอีสาน  สนับสนุนมาตรการดังกล่าว เพื่อให้คนอีสานเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณภาพ  มีธรรมะ  ไม่เป็นคนขี้เหล้าเมายาให้คนภาคอื่นๆดูถูก  งานบุญประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนอีสาน  ก็จะไม่ถูกมอมเหล้าอีกต่อไป  นายสุนทร กล่าว.

 

 

          ด้านนายยุทธชัย  ลาคำ นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวถึงการจัดงานว่า  ในปีต่อๆไปจะจัดให้เป็นงานประเพณีประจำปีของตำบลพระลับ   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีเวทีออกกำลังกาย  เข้าวัดปฏิบัติทางศาสนา ประจำปี  เนื่องจากการจัดงานเดินวิ่งวันวิสาขบูชา  เป็นการระดมพลังความร่วมมือของสังคมจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ท้องถิ่น  ประชาชน  อสม. ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  นักเรียน  นักศึกษา  อพปร. และเครือข่ายกลุ่มต่างๆ และสถาบันทางศาสนา   ร่วมกันจัดงาน   ซึ่งจะทำให้เกิดความรัก  ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน  ชุมชน  นอกจากนี้ ยังมีนักวิ่งที่เดินทางจากจังหวัดต่างๆ  มาเยี่ยมชมและร่วมแข่งขันมินิมาราธอนอีกด้วย ทำให้ตำบลพระลับมีโอกาสได้ต้อนรับแขกจากพื้นที่ต่างๆ  เป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมของประชาชนต่างพื้นที่  ซึ่งจะเกิดเป็นผลดีต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคตด้วย  ทั้งนี้ จะกำหนดให้เป็นแผนสนับสนุนของเทศบาลตำบลพระลับในปีต่อๆไป เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของประชาชนตำบลพระลับ  ให้ยั่งยืนต่อไป

          สำหรับบรรยากาศการเดินวิ่งลดละเลิกเหล้าเป็นพุทธบูชา มีประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก      ในจำนวนนี้มีกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากที่ร่วมกิจกรรมด้วย  โดยให้เหตุผลว่าต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน  เพราะหากไม่ดื่มเหล้าและสิ่งมึนเมาแล้ว  ร่างกายจะแข็งแรง  แม้ว่าอายุจะมากถึง ๗๕ ปี ก็ยังสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมได้  ขณะที่มีประชาชนหลายคนที่สมัครใจเลิกเหล้าได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งและเข้าไปอธิษฐานขอพรจากพระสงฆ์เพื่อขอให้เลิกเหล้าได้สำเร็จ  นอกจากนี้การเวียนเทียนก็เต็มไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก  มีการละเล่นหมอลำพื้นบ้าน   ทำให้บรรยากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นไอแห่งความเป็นอีสาน  ที่มีแต่ความสงบสุข ร่มเย็น  เมื่อในอดีต.