เครือข่ายสื่อศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า

รณรงค์ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ณ งานเดินวิ่งวันวิสาขะบูชา ปี 2552

 

-------------------

 

 

 

 

 

          ตามที่  กระทรวงสาธารณสุข  โดยคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ได้กำหนดมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา  ได้แก่           วันวิสาขบูชา  วันมาฆะบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสังคมไทย  และแก้ไขปัญหาจากการดื่มให้ลดลงนั้น  เครือข่ายสื่อศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า จังหวัดขอนแก่น  ได้ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์สนับสนุนมาตรการดังกล่าว ในงานเดินวิ่งวันวิสาขะบูชาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2552

 

          นางสาวพงษ์พร  ศรีบุญเรือง  ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา  ถือเป็นการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน  โดยเฉพาะชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติตามศีลห้าอย่างเคร่งครัด  ปัจจุบันมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามศีลข้อห้า  ดังนั้นมาตรการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดี และปรับเปลี่ยนค่านิยมของชาวพุทธให้งดการดื่มสุราในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา  เป็นการแก้ไขปัญหาจากสุราได้อีกทางหนึ่ง  โอกาสนี้  เครือข่ายสื่อศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า  จังหวัดขอนแก่น  จึงได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์สนับสนุนมาตรการดังกล่าว  โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้วยเพลงสื่อหมอลำพื้นบ้าน ขอความร่วมมือสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์ตามสถานีวิทยุชุมชนเครือข่าย  จำนวน  5  แห่งในจังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาตลอดปี

 

 

 

 

          นายพล  บุญสาร  ยมทูตเตือนใจจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  ปัจจุบันนี้ชาวบ้านมักจะละเลยศีลห้า  ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก  การดื่มเหล้าเบียร์ถือเป็นการผิดศีลข้อห้า จึงทำให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม  ก่อปัญหาทางสังคม  เกิดการทะเลาะวิวาท  ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง  เด็กๆก็เลียนแบบเอาอย่างตามในสิ่งที่ไม่ดี  ริเริ่มดื่มตั้งแต่ยังเด็ก  หากมีการห้ามจำหน่ายในวันสำคัญทางศาสนา  ก็จะช่วยลดปัญหาลงได้  ดังนั้นผู้ขายเหล้าเบียร์ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  และตนดีใจมากที่มาตรการนี้ถือเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง   สังคมบ้านเมืองจึงจะเจริญทางด้านจิตใจมากขึ้น 

 

          พระราชปริยัติโสภณ  ประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอีสาน  กล่าวว่า  คนอีสานพึงประพฤติปฏิบัติในกรอบของศีลธรรมอันดีงามของวัฒนธรรมอีสาน        การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นชอบแล้ว  อย่าให้เขาดูถูกว่า คนอีสาน เป็นคนขี้เมา  เพราะอีสานคือความดีงาม  คนอีสานต้องเป็นคนดี  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  ที่ผ่านมาคนอีสานได้ร่วมกันปกป้องไม่ให้นำเอาชื่ออีสานไปเป็นชื่อเบียร์ เพราะไม่เหมาะสม จนสำเร็จมาแล้ว  วันนี้คนอีสานจะต้องช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา   สนับสนุนมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา และช่วยกันปฏิบัติจิต  ยกระดับปัญญาให้สูงขึ้น   ช่วยกันป้องกันเกียรติศักดิ์ศรีของคนอีสาน    อย่าให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาหลอกใช้  หรือชักชวนไปในทางที่ผิด  หรือหลงเชื่อการโฆษณาที่งมงาย  บางทีก็นำเหล้าเบียร์ไปให้ในงานบุญประเพณี  บางคนหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องดี  แต่ก็ทำให้งานบุญประเพณีเสื่อมลงไปเรื่อยๆ  แทนที่จัดงานจะได้บุญ  กลับมีเรื่องทะเลาะวาท  กลายเป็นบาปหลังจัดงานบุญ  ไม่มีประโยชน์อะไร  คนอีสานลองคิดทบทวนกันใหม่ว่า  การนำเหล้าเบียร์เข้าไปในงานบุญมีแต่ความหายนะ  ไม่มีประโยชน์ในทางพุทธศาสนา  เป็นค่านิยมที่ผิดๆ  คนก็เริ่มไม่ปฏิบัติตามศีลธรรม  ปัญหาก็เกิดขึ้นมาก  ในที่สุดลุกลามไปในหมู่เด็กเยาวชน   หากไม่ช่วยกันแก้ไข  เด็กๆจะกลายเป็นเหยื่อของธุรกิจน้ำเมาไปหมด  ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้น  ศีลธรรมดีขึ้น  ช่วยกันไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา  และส่งเสริมการไม่ดื่มของมึนเมาในวันพระ  เพื่อเป็นพุทธบูชา  สังคมประเทศชาติจะได้อยู่กันอย่างสงบ  ร่มเย็น  คนอีสาน จะเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน  สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้สืบไป

 

          ด้าน นายนิรุจน์  อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน  กล่าวว่า  ในวันวิสาขบูชาปีนี้  ได้มีการจัดงานเพื่อรณรงค์ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีกิจกรรมมากมาย  เช่น  การแสดงของศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า , การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุชุมชน , การทุบกระปุกออมสินเพื่อฝากเงินของกลุ่มเลิกเหล้าออมเงินตำบลพระลับ , การรวมพลังชมรมคนบวชใจจังหวัดขอนแก่น  นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันมินิมาราธอน   เนื่องในวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย อีกด้วย  จึงขอเชิญชวนชมรมคนบวชใจ หรือ ผู้ที่ตั้งใจเลิกเหล้า ร่วมเดินวิ่งเลิกสุราเป็นพุทธบูชา ในวันศุกร์ที่ ๘ พ.ค.นี้  และขอเชิญชวนคนไทยงดดื่มและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชานี้ด้วย  นายนิรุจน์กล่าว .